Mobile Racking Maverick

Mobile Rack ระบบจัดเก็บสินค้าประเภทนี้มีโครงสร้างแบบชั้นวางสินค้าแบบเลือกได้ (Selective Rack) จะถูกออกแบบให้เคลื่อนที่ได้บนรางที่ติดตั้งบนพื้นเพื่อเปิดช่องทางให้รถโฟล์คลิฟท์ วิ่งเข้าไปเพื่อทำการจัดเก็บหรือเบิกจ่ายสินค้าได้ ชั้นวางสินค้าประเภทนี้ทำให้จัดเก็บสินค้าได้มากกว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมด

รูปแสดง Mobile Racking Movirack