Mobile Cabinet

Mobile Cabinet เป็นระบบจัดเก็บที่เหมาะกับสินค้าที่ไม่ต้องการการนำเข้าออกของสินค้าบ่อย เหมาะกับสินค้าเภทเก็บเอกสาร เป็นระบบจัดเก็บที่ความปลอดภัยสูง ใช้พื้นที่น้อยในการเก็บสินค้าแต่สามารถเก็บได้เยอะเป็น 2 เท่าของพื้นที่ขนาดเท่ากัน โดยโครงสร้างส่วนใหญ่จะคล้ายกับ Micro Rack ซึ่งสามรถรับน้ำหนักต่อระดับชั้นได้ประมาณ 150-200 กิโลกรัมต่อระดับชั้นส่วนมากจะมีขนาดมาตรฐาน

รูปแสดง Mobile Cabinet