Automated Warehouses AS/RS

Automated Warehouses  AS/RS เป็นระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติสำหรับการจัดเก็บและการจ่ายสินค้าออก ระบบจัดเก็บสินค้าประเภทนี้ จะช่วยเพิ่มความเร็วและความถูกต้องและแม่นยำในการเบิกจ่ายสินค้า ทำให้เพิ่มปริมาณการจัดเก็บได้ดี มีความผิดพลาดในการควบคุมปริมาณในการผลิตสินค้าได้ดี

รูปแสดง Automated warehouses  AS/RS