We are the best of the warehouse managers

About Us

Siam Advanced Racking Co.,LTD.

เริ่มก่อตั้งจากผู้มีประสบการด้านการบริหารคลังสินค้า และ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบคลังสินค้า การจัดเก็บด้วยชั้นวางสินค้าชนิดต่างๆ ด้วยประสบการมากกว่า 10 ปี เป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำในตลาดระบบจัดเก็บสินค้า และ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบคลังสินค้า  ระบบการจัดเก็บแบบต่างๆ โดยบริการด้านคลังสินค้าครบวงจร